Tel. číslo: 02/33 22 79 69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daňové poradenstvo Bratislava

Funkcia daňového poradcu je v našej praxi relatívne novým prvkom, eliminujúcim existenciu podnikateľského rizika. Je to náročná práca predpokladajúca široký odborný prehľad, pri ktorej sa musia využívať aj nedôslednosti a protirečivosti vo formulácii daňových a iných zákonov.

Daňové poradenstvo je treba chápať ako komplexný výstup ekonomického, účtovného a organizačného poradenstva, nakoľko všetky tieto zložky sú vzájomne prepojené a majú byť v súlade s platnou daňovou legislatívou.

DAPO - Slovenská poradenská spoločnosť k.s. patrí medzi prvé právnické slovenské firmy pôsobiace na slovenskom trhu v oblasti daňovej legislatívy od zavedenia novej daňovej sústavy t.j. od r. 1993.

Dôsledná znalosť vyvíjajúceho sa slovenského ekonomického prostredia sa odzrkadľuje pôsobením firmy v oblasti daňového poradenstva v mnohých daňových subjektov ako, aj pri tvorbe daňovej legislatívy prenášaním odborných problémov z praxe až na zákonodarcu.

Konkrétne formy poskytovania daňového poradenstva sú rôzne a podľa požiadaviek klienta, ako napr.:

• daňový audit za spätné zdaňovacie obdobia, ktorého výsledkom je upozorniť klienta na možný daňový dopad v zmysle platnej daňovej legislatívy s návrhom na odstránenie nedostatkov
• priebežné daňové poradenstvo cieľom ktorého je najmä optimalizácia daňovej povinnosti klientov pri dodržaní platnej daňovej legislatívy
• ďalšie formy vyplývajú z ponukového listu
 
 
 
 
 
PONUKA ŠTANDARTNE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
 
Daň z pridanej hodnoty
• základné princípy pri uplatňovaní dani pri zdaniteľnom plnení v tuzemsku, pri dovoze a vývoze
• uskutočňovanie zdaniteľného plnenia, vznik daňovej povinnosti a vystavovanie daňových dokladov
• daňový základ pri vedení jednoduchého a podvojného účtovníctva
• oslobodenie od daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie a správa dane v tuzemsku
• registrácia daňovníkov, postupy pri prechode dane z obratu a dovoznej dane na daň z pridanej hodnoty

Spotrebné dane
• platitelia, vznik daňovej povinnosti, zdaňovacie obdobie, odvod a splatnosť dane
• jednotlivé spotrebné dane a základné princípy pri ich uplatňovaní

Dane z príjmov
• druhy dane z príjmov fyzických a právnických osôb, zdroje príjmov, príjmy oslobodené od dane
• nezdaniteľná časť základu dane
• výdavky - náklady, ktoré možno uznať za nevyhnutné na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a náklady, ktoré nemožno uznať
• daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku, osobitné sadzby dane, platenie preddavkov

Daň z nehnuteľnosti
• daň z pozemkov, daň zo stavieb, oslobodenie od dane, vznik daňovej povinnosti a vyrubenie dane
• zmeny v osobe daňovníka, správa dane z nehnuteľnosti, daňové oceňovanie nehnuteľnosti, vzťah k dani z príjmov

Cestná daň
• využívanie pozemných komunikácií na podnikanie, oslobodenie od dane, zdaňovacie obdobie, vznik daňovej povinnosti, vzťah k dani z príjmov

Daň z dedičstva, daň z darovania, daň z prevodu a prechodu nehnuteľnosti
• vymedzenie platiteľa pri jednotlivých druhoch daní, oslobodenie od daní, príbuzenský pomer a cena nehnuteľnosti, vznik daňovej povinnosti a jej úhrada

Uplatňovanie systému poplatkov - správnych, miestnych a súdnych poplatkov
 
 
 
 
PONUKA NEŠTANDARDNE POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB
 
• analýza daňovej politiky daňovníka, návrh opatrení na odstránenie nedostatkov
• racionálna podpora podnikateľských aktivít daňovníka formou uplatňovania daňovej politiky
• návrh najoptimálnejšieho organizačného usporiadania (typu podniku) z hľadiska súčasnej koncepcie daňovej sústavy
• uplatnenie medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia
• aplikácia uplatnenia výnimiek v rámci platnosti zásady všeobecnosti zdanenia (oslobodenia od dane, nezdaniteľné minimum, daňová imunita atď.)
• daňový dohľad nad zvlášť komplikovanými, rozsiahlymi dlhotrvajúcimi zákazkami
• optimalizácia daňovej povinnosti pri konsolidovaných účtovných závierkach
• poradenstvo pri podávaní žiadosti o odklad platenia preddavkov na daň, odpustenie dane a poplatkov
• zastupovanie v daňovom konaní o priestupkoch vo veciach dane
• odvolanie proti rozhodnutiu daňového úradu
• postup pri určení daňových povinností pri zmene právnej formy organizácie
• poradenstvo pri riešení sporných prípadov pri vyrubených, vymáhaných daniach
• účtovanie dane vrátane finančného vysporiadania preplatkov a nedoplatkov
• návrh a implantovanie finančných analýz pre riadenie podniku
• návrh na zavedenie organizácie daňových dokladov v podniku

CENOVÁ PONUKA

Cena za poradenstvo a s tým spojené práce sa dojednáva dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a podľa platných predpisov pre poskytovanie daňového poradenstva.
Cena služby je daná súčinom hodinovej sadzby a skutočne vynaloženého času a je zvýšená o všetky priame náklady, nevyhnutné na jej zabezpečenie.